Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för Alsterns Fibernät ekonomisk förening.


Uppdaterad: 2018-04-23.1.  Medlemens personliga integritet.

Alsterns Fibernät ekonomisk förening (i fortsättningen Föreningen) ansvarar för att all personlig information som Medlemmarna förser Föreningen med. Det är viktigt för Föreningen att Medlemmarna känner en trygghet vid besök på hemsidan och att Föreningen endast använder Medlems personuppgifter i Föreningens operativa verksamhet. Medlemmarnas integritet är en viktig angelägenhet som Föreningen skall beakta i alla dess affärsprocesser.


2.Alsterns Fibernät är personuppgiftsansvarig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för fe personuppgifter som Medlem lämnat till föreningen i pappersform (t.ex. Fastighetsanslutningavtal) eller i elektronisk form (till exempel epostadresser, personnummer mm) och skall behandla uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Som personuppgiftsansvarig tar Föreningen ansvar för alla personuppgifter som lämnats till Föreningen eller som Föreningen samlar in.


Föreningens kontaktuppgifter är:

Alsterns Fibernät ekonomisk förening

c/o Helen Gustafsson

Bäckgata 5

361 94 LENHOVDA


epost: GDPR@alsternsfiber.se


Organisationsnummer: 769629-3559


Ordförande och behörig företrädare: Bo Davidsson


3.Uppgifter som insamlas.

De uppgifter som Föreningen samlar in omfattar:

Namn

Personnummer

Postadress

E-postadress (om tillämpligt)

Telefonnummer (om tillämpligt)


Dessutom lagrar Föreningen följande uppgifter (i pappersform) som erhållits från Medlem:

Fastighetsanslutningsavtal

Markupplåtelseavtal


Se vidare under punkt 4.

 


4.Ändamål med behandling av personuppgifter.

a.Behandling med stöd av Medlems samtycke.

Genom att Medlem lämnar personuppgifter till Föreningen för att erhålla information från Föreningen, vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner Medlem att Föreningen använder personuppgifterna i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.


Medlem kan när som helst återkalla samtycket genom att kontakta Föreningen som då inte längre kommer att behandla Medlemmens personuppgifter för de särskilda ändamål som den tidigare samtyckt till. Konsekvensen till detta kan dock bli att Föreningen inte kan offerera en tjänst eller att Medlem måste träda ur Föreningen.


b.Behandling för att fullgöra Föreningens åtagande mot Medlem.

Personuppgifterna används av Föreningen eller av Föreningen utsedd extern enhet att fullgöra åtagande mot Medlemmen för att tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan vara offert rörande ny eller modifierad tjänst, meddelande om service samt att utföra kreditkontroll och för det senaste syftet kan även uppgifter om dröjsmål med betalning att sparas.

Om ändringar eller problem i något överenskommet åtagande mot Medlem kommer Föreningen att använda dessa uppgifter för att kontakta Medlem.


c.Behandling som är nödvändiga för ändamål som rör Föreningens berättiga intresse.

Medlems uppgifter lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Föreningen kan komma att använda uppgifterna för att kontakta Medlem via olika informations- och marknadsföringskanaler.

Medlem har naturligtvis rätt att när som helst meddela Föreningen att denne motsätter sig behandling av personuppgifterna för marknads-föringsändamål.

Se vidare punkt 8.


Föreningen personuppgifterna som är representant för företag som i sin tur har en kommersiell relation till Föreningen (t.ex. Wexnet och Uppcom), för att fullgöra åtagande mot Medlem för att tillhandahålla hög servicegrad.

 

5.Användande av personuppgifterna.

För att uppfylla de ändamål för vilket uppgifterna samlats in kan Medlems personuppgifter komma att registreras, lagras, användas och överföras till våra samarbetspartners och underleverantörer till Föreningen.


Föreningen använder inte cookies eller andra verktyg för webbanalys inte heller samlas automatiskt inställningar eller val som används på hemsidan.


Personuppgifterna lagras i Sverige. Dessa lagras bara så länge de det krävs för att utföra avtalade tjänster och leveranser av produkter eller så länge som det krävs enligt lag.


6.Tillgång till personuppgifterna.

Föreningen kan komma att överföra personuppgifter till dess affärspartners och underleverantörer som behandlar uppgifterna för Föreningens räkning för de syften som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy och som därigenom kan komma att ha tillgång till personuppgifter.

Detta skall alltid ske i enlighet med ett skriftligt upprättat Personuppgifts-biträdesavtal som säkerställer att behandlingen av uppgifterna sker enligt Föreningens instruktioner. Vidare kräver Föreningen att dess affärspartners använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda och radera personuppgifterna inom rimlig tid efter utfört uppdrag.


Personuppgifter kommer inte att överföras till tredje land.


För att kunna upprätthålla en fortsatt hög servicegrad kommer Föreningen att vidarebefordra uppgifter i lämplig omfattning till underleverantörer som anlitas, till exempel att:

•Uppgifter lagras hos Föreningens leverantörer av IT-tjänster.

•Uppgifter vidarebefordras till leverantörer och speditörer i samband med leveranser av varor.

•Adressuppgifter vidarebefordras till tryckerier för utskick av postala kunderbjudande.

•Personuppgifter kan komma att delas med organisationer som kreditupplysningsföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran.

•Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller adekvata krav från myndigheter för att tillvarata Föreningens rättsliga intresse eller för att upptäcka, förebygga och uppmärksamma bedrägeri och andra säkerhets- och tekniska problem.

•Föreningen kan komma att dela uppgifterna till en potentiell köpare eller säljare om Föreningen köper eller säljer verksamhet eller tillgångar. Vid förvärv av Föreningen eller dess tillgångar kan Medlems personuppgifter komma att överföras till tredje part.


Utöver vad som anges ovan kommer Föreningen aldrig att förmedla, sälja eller byta uppgifter till tredje part.


7.Säkerhet.

Föreningen har vidtagit tekniska och processmässiga åtgärder för att skydda personuppgifterna som erhållits från Medlemmarna mot till exempel förlust samt otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna.

Föreningen skyddar alla uppgifter med hjälp av kryptering.

Föreningen har även rutiner för hantering och rapportering av eventuella incidenter som skulle kunna påverka säkerheten runt personuppgifterna.


8.Rätten till personuppgifterna.

a.Rättelse, tillägg eller radering.

Medlem har alltid rätt att få tillgång till sina personuppgifter. Medlem kan

även alltid begära att dessa rättas eller uppdateras samt att vissa

uppgifter skall raderas. Förutsättning för radering är att det inte finns

några ekonomiska eller juridiska förehavande mellan Medlem och

Förening (t.ex. obetalda fakturor) och att det inte finns någon rättslig

Förpliktelse för Föreningen att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.

 

b.Begränsning av behandling och dataportalitet.

Under vissa förutsättningar kan Medlem begära en begränsning i användandet av personuppgifterna.

Medlem har även rätt att få tillgång till sina uppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format för överföring till annan personuppgiftsansvarig.


c.Förfrågningar och klagomål.

Om Medlem önskar utöva någon av ovanstående rättigheter eller har några frågor angående personuppgifter som innehas av Föreningen eller har frågor om denna Personuppgiftspolicy kan denne kontakta Föreningen, för kontaktuppgifter se punkt 2 ovan.Om Medlem är missnöjd med Föreningens behandling av dess personuppgifter kommer Föreningen att göra sitt bästa för att möta klagomålen.

Medlems integritet är av yppersta vikt för Föreningen och man strävar alltid efter att skydda personuppgifterna på bästa möjliga sätt.

Om Medlem ändå anser att Föreningen misslyckats i denna ambition har Medlem alltid rätt att lämna in klagomål Datainspektionen eller annan myndighet som i framtiden kan komma att fastställas.MORBI SEM