Hem

Kronologisk beskrivning av Alsterns fibernäts aktiviteter från 2014 och framåt.


November 2014: Uppcom håller informationsmöte i Sävsjöströms Folkets hus inför E.ON. kraftnäts planerade arbete under våren. En arbetsgrupp bildas bestående av Owe Lindahl Östraby, sammankallande, Bo Davidsson och Pär Häggbom båda Sävsjöström, Boo Lundström Bohult och Anders Karlsson Vägershult.

December 2014: Arbetsgruppen beslutar att hos Bolagsverket registrera Alsterns fibernät ekonomisk förening. Arbetsgruppen ombildas till interimsstyrelse med Bo som ordförande, Owe vice ordförande, Pär kassör, Anders sekreterare och Boo ledamot.

Januari 2015: Föreningen blir registrerad.

Styrelsen beslutar att utöka nätet med Skarpåsen och Singelstorp, båda byarna utanför Lenhovda tätort. Ulrik Lindahl, Singelstorp tas därför upp i interimsstyrelsen.

Februari 2015: Extra föreningsstämma genomförs där styrelsen formellt väljs och får uppdraget att fortsätta att projektera nätet och ansöka hos Jordbruksverket om bidrag till satsningen. Stämman godtog även den uppskattade anslutningsavgiften om

17 500 kr baserat på 30 km samförläggning och 20 km schakt i egen regi, 100 anslutna fastigheter, typisk småländsk terräng mm.

Mars 2015: En första ansökan lämnas in. Material, dvs. slang i olika dimensioner, skåp, brunnar mm, handlas sedan upp i enlighet med Lagen om offentlig upphandling.

April 2015: Schaktarbetet i E.ONs regi inleds med tre parallellt arbetande grävlag. Styrelsen sluter Markupplåtelseavtal för hela stamnätet och Anslutningsavtal med ca 100 intresserade medlemmar varav de flesta fastboende.

Juni 2015: Upphandling av schakt i egen regi och installation av nätet, dvs. material för nätet, blåsning av fiber, svetsning, installation i fastigheter mm. inleds.

Juli 2015: Schakt upphandlas av NCC Roads AB och installation av Eltel Infranet AB.

Augusti 2015: Grävning i egen regi inleds. Uppcom antas som kommunikations-operatör. Nu är alla avtal på plats för att möjliggöra uppstart av nätet.

Oktober 2015: Blåsning av fiber inleds och nätet börjar tändas upp utgående från Uppcoms teknikbod i Sävsjöström.

December 2015: Den ”slutliga” versionen av ansökan laddas upp till Jordbruksverket genom den svajiga hemsidan. Majoriteten av medlemmarna har nu fungerande fiberanslutningar.

Februari 2016: De sista fastigheterna ansluts.

Mars 2016: Efterjusteringar av de egna grävningarna görs inför slutbesiktningen.

April 2016: Nätet besiktigas av extern konsult.

Den slutliga versionen av ansökan laddas upp. Totalt har 10 uppdateringar bara av sista versionen gjorts vilket resulterat i 45 bilagor varav många redundanta. Slutdatum för projektet är satt till 31 december 2016. Eftersom allt väsentligt och kostnads-drivande arbete är klart samt antalet anslutningar ökat till drygt 130 minskar bidragsansökan i omfattning och den verkliga anslutningsavgiften landar nu på 15 000kr.

Maj 2016: Föreningen får som en av tre oberoende föreningar ansökan beviljad. Övriga fem har anknytning till större kommersiella aktörer!

Juni 2016: Föreningsstämman ger styrelsen i uppdrag att slutföra och stänga projektet före årets slut samt göra slutredovisning för att få ut bidraget.

Helen Gustafsson väljs in i styrelsen som assisterande kassör eftersom Pär avser flytta från orten.

Juli 2016: Styrelsen ansöker om förskottsutbetalning om 1 Mkr vilket beviljas.

September 2016: Styrelsen har möte med handläggarna på Länsstyrelsen inför slutredovisningen.

Oktober 2016: Styrelsen beslutar att ansöka om delutbetalning av 80% av det resulterande bidraget. Handläggningstiden uppges vara 4-6 veckor vilket med marginal innebär att styrelsen kan lämna in slutredovisningen i tid och avsluta projektet enligt plan!

December 2016: Seminarium om nya EU-regler för externa aktörers tillgång till samhällsfinansierade fibernät och upplysningsplikt om nya projekt. Styrelsens tolkning är att som om det inte räcker att stora aktörer som kommunala energibolag, Wexnet, dotterbolag till Telia, IP Only mfl. lägger beslag på lejonparten av bidragspengarna utan nu skall dessa också kunna tvinga in sig i de befintliga näten!

Handläggningen av delutbetalningen kraftigt försenad. Styrelsen flyttar därför fram sluttidpunkten till 31 mars 2017! I all väsentlighet är allt material färdigt att ladda upp.

Datum för föreningsstämman spikas till söndagen den 14 maj.

Styrelsen beslutar att vid behov förtäta nätet eftersom Uppcom avslutar ADSL och Scanova fortsätter skrota kopparnätet.

Styrelsen har till dags dato lagt ner ca. 4 100 timmars ideellt arbete.

Februari 2017: Handläggaren på länsstyrelsen meddelar att beslut om delutbetalningen kan fattas först under april! Styrelsen beslutar att åter flytta fram sluttidpunkten nu till den 30 juni!

Nytt påbud från Jordbruksverket resulterar i denna beskrivning…..

December 2017: Alla dokument sända till Jordbruksverket för slutbetalning.


Fortsättning följer eftersom inget är klart förrän det verkligen är klart!
MORBI SEM

AddressBusiness title Street address Zip code City Country